برای این کار دو روش موجود است:

 

روش اول از طریق تغییر تاریخ سیستم:

روش دوم از طریق رجیستری: