شرکت پیشگامان – جناب آقای مهندس وحید ستارزاده

مجموعه هدیش – جناب آقای دکتر غیور

شرکت فخر البرز – جناب آقای مهندس آزادی خواه