پلن های پشتیبانی

/پلن های پشتیبانی
پلن های پشتیبانی ۱۳۹۷-۴-۲۳ ۱۰:۰۲:۳۴ +۰۴:۳۰

پلن های پشتیبانی رها

پلن هاتوضیحاتمدت اشتراک
۱ هفته۱ ماه۳ ماه۶ ماه۱ سال
ECHO
 • خدمات پشتیبانی فقط از راه دور
 • ارائه پشتیبانی در ساعات اداری و بصورت Queue List
 • هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه سازمان صنفی از کارفرما دریافت خواهد شد.
۸۰۰,۰۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰۳,۶۰۰,۰۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰
V.I.P
 • خدمات پشتیبانی از راه دور
 • ارائه پشتیبانی در ساعات اداری و بصورت Queue List
 • مراجعه حضوری کارشناس فنی جهت بررسی مشکل کارفرما در صورت نیاز یکبار در هفته
 • مراجعه حضوری کارشناس فنی جهت چکاب سیستم‌ها و شبکه‌ها یکبار در ماه
۷,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰۱۶,۸۰۰,۰۰۰
C.I.P
 • خدمات پشتیبانی از راه دور
 • ارائه پشتیبانی و در دسترس بودن کارشناسان فنی در ۲۴ ساعت شبانه روز و بصورت لحظه ای (On Time)
 • دریافت کد اشتراک اختصاصی جهت دریافت پشتیبانی ریموت بصورت لحظه‌ای
 • مراجعه حضوری کارشناس فنی جهت بررسی مشکل کارفرما در صورت نیاز یکبار در هفته
 • مراجعه حضوری کارشناس فنی جهت چکاب سیستم‌ها و شبکه‌ها یکبار در ماه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۷۰۰,۰۰۰۱۹,۵۰۰,۰۰۰۳۱,۲۰۰,۰۰۰
مدت اشتراک
۱ هفته۱ ماه۳ ماه۶ ماه۱ سال
درصد تخفیف۱۰%۱۰%۲۵%۴۰%
X